Hvor mye koster en funksjonshemmingsadvokat?|CCK -lov (2024)

14. mars 2021
Oppdatert: 20. juli 2023

How Much Does A Disability Lawyer Cost? | CCK Law (1)

Selv om juridisk prosess for VA -fordeler kan være forvirrende, er det viktig at veteraner og fordringshavere kjenner til sine rettigheter når det gjelder deres representasjon, enten det er enVeteraner for funksjonshemming, agenter, eller VSOS.En av tingene jeg er sikker på at du lurer på erHvor mye koster en funksjonshemmingsadvokat?VA regulerer hvem som kan representere fordringshavere i VA -fordeler, og hvor mye de kan få betalt, under38 CFR § 14.636.

Hvem kan representere fordringshavere i tilfeller før VA?

Advokater eller agenter må væreakkreditertFor å representere fordringshavere for Department of Veterans Affairs.Akkrediteringsprosessen eksisterer for å sikre at veteraner og deres familiemedlemmer mottar dyktige og informerte representasjoner gjennom VA -krav og ankeprosess.

Advokater, krav agenter, veteraners tjenesteorganisasjoner (VSOs) og statlige eller landsregjeringsenheter kan alle representere fordringshavere under VA -påstand og ankeprosess, så lenge de er akkreditert.

Veterans serviceorganisasjoner, eller VSO -er, er lisensiert før VA for å representere fordringshavere under kravene og ankeprosessen.Eksempler på VSOs inkludererFunksjonshemmede amerikanske veteraner (DAV)og den amerikanske legionen.Organisasjoner som disse kan være veldig gunstige for veteraner på grunn av deres erfaring og deres tjenester er gratis.

VA-akkrediterte advokater og kravsagenterRepresenterer vanligvis fordringshavere når VA har gitt en vurderingsavgjørelse om veteranens første påstand.Når et innledende krav avgjøres av VA -advokater og krav, kan agenter kreve et gebyr for deres representasjon.Advokater og kravsagenter kan bruke sin kompetanse til å sammenstille bevis og komme med overbevisende juridiske argumenter som kan være fordelaktig for å vinne en fordringshaverens anke.

Hva betyr "akkreditert"?

Å lovlig representere veteraner i tilfellerbli akkreditert av VA.AkkreditertRepresentanter blir anerkjent av VA som lovlig autorisert og i stand til å hjelpe fordringshavere i jakten på fordeler for Department of Veterans Affairs.

For å bli akkreditert, må enkeltpersoner delta i akkrediteringsprogrammet.Under akkrediteringsprosessen må representanter som ikke er angitt, bestå en eksamen, en bakgrunnssjekk og delta på videreutdanningskurs regelmessig.De må også følge VAs retningslinjer, som er som følger:

 • VA-akkrediterte individer skal:
  • Utføre sine plikter trofast på vegne av en VA -fordringshaver;
  • Vær sannferdig med fordringshavere og VA;
  • Levere kompetent hjelp til fordringshavere;og
  • Gi rask og flittig kravhjelp.
 • VA-akkrediterte individer skal ikke:
  • Unndra seg en adferdsregel "gjennom handlingene til en annen;"
  • Delta i svikefull, uredelig, feilrepresentativ eller uærlig oppførsel;
  • Brudd eventuelle bestemmelser som er inkludert i tittel 38 USAs kode, eller tittel 38, Code of Federal Regulations;
  • Belaste, anmode eller inngå en avtale for urimelige eller ulovlige gebyrer;
  • Motta eller anmode midler relatert til tjenester levert før når VA utsteder den første beslu*tningen;
  • Hindre behandlingen av et krav;
  • Lure, true, villede eller tvinge en fordringshaver om fordeler eller rettigheter;
  • Handle eller oppmuntre en fordringshaver til å handle på en måte som er skadelig for gjennomføringen av VA -saksgang;
  • Avsløre all informasjon gitt av VA om representasjonsformål uten fordringshavers tillatelse;eller
  • Ta del i ulovlig eller uetisk oppførsel.

Når en representant som en advokat er akkreditert, betyr det at de er lovlig kvalifiserte til å representere veteraner, tjenestemedlemmer, pårørende og overlevende før VA for en rekke VA -fordeler, som kan omfatte fordeler med funksjonshemming ellerAvhengighet og erstatningskompensasjon.

How Much Does A Disability Lawyer Cost? | CCK Law (2)

Hvordan kan veteraner finne VA-akkrediterte advokater eller representanter?

VA er vert for asøkbar databaseder veteraner kan se etter akkrediterte representanter.Databasen inkluderer akkrediterte VA -funksjonshemmede advokater, kravsagenter eller VSO -representanter.I tillegg kan de som søker representasjon også besøke sitt lokale regionkontor for å få hjelp.

For å utnevne en representant, kan fordringshavere bruke eBenefits.Veteraner kan også brukeVA-skjema 21-22a: Utnevnelse av individ som fordringshaverens representant.De som søker å utnevne en veteran-tjenesteorganisasjon som representasjon, kan bruke VA-skjema 21-22: Utnevnelse av Veterans Service Organization som fordringshaverens representant.Skjemaer kan sendes til VAs kravinntakssenter på:

Department of Veterans Affairs

Krav inntakssenter

Postboks 4444

Janesville, WI 53547-4444

Hvordan får akkrediterte representanter betalt?

Typisk krever akkrediterte veteraners talsmenn et beredskapsgebyr basert på tilbakevirkende fordeler som er utvunnet.Dette betyr at hvis en fordringshaver tildeles tilbakevirkende fordeler, basert på valgbarhet som stammer fra en tidligere dato i tide, ville veteranens talsmann motta en prosentandel av de tilbakevirkende fordelene, i henhold til avtalen som ble inngått mellom fordringshaveren og representanten.

Akkrediterte representanter børikke Avgiftsgebyrer basert på fremtidige fordeler, som dette erulovlig.Et eksempel på dette ville være hvis en fordringshaver mottar en pris, for eksempel en økning fra en rangering på 50 prosent til 100 prosent rating, og deres representant ønsker en del av den nye prisen i fire år fremover.Dette er forbudt.Akkrediterte representanter, for eksempel CCK, som tar betalt på beredskapsbasis, får ikke betalt med mindre fordringshaveren blir tildelt og betaltRetroaktive fordeler.

Det er viktig at ingen representant kan belaste veteraner for hjelp til å inngi innledende krav, og de kan heller ikke ta noen deler av fremtidig VA månedlig betaling.Et innledende krav er det første kravet som er anlagt for en spesifikk betingelse.Et eksempel på dette ville være hvis en veteran innleverer et krav om fordeler for en tilbakebetingelse de pådro seg under tjenesten, de vil motta en vurderingsvedtak som kan gi eller nekte kravet.En innledende vedtak er den første avgjørelsen om et bestemt krav, noe som betyr at den ennå ikke er anket.En representant kan hjelpe fordringshaveren med å inngi sitt første krav, så lenge de ikke krever et gebyr.

Hvor mye får akkrediterte advokater eller representanter betalt

Det er etiske regler for rimelighet som VA Disability Advokater holdes av VA.VA vil se på mange forskjellige faktorer for å avgjøre om et gebyr er "rimelig" eller "urimelig."Akkrediterte agenter og advokater jobber vanligvis medberedskapsavtaler.Dette betyr at de vil ta en prosentandel av fortidsfordeler som er tildelt som gebyr.Det er imidlertid unntak, ettersom forskjellige mengder arbeid kan korrelere med forskjellige seire som kan føre til komplikasjoner.Når du vurderer om et gebyr er rimelig, vil VA se på noe av følgende:

 • Omfang og type tjeneste
 • Kompleksiteten i saken
 • Nivået av ferdigheter og kompetanse som kreves av representanten
 • Priser som er belastet av andre representanter for lignende tjenester
 • Mengden tid representanten bruker på saken
 • Resultater representanten oppnådd
 • Gjennomgangsnivået som påstanden ble tatt og gjennomgangsnivået som representanten ble beholdt (dvs. hvor mange appellernivåer som representanten så kravet gjennom)
 • Enten, og i hvilken grad, betaling av gebyrer er betinget av resultatene oppnådd
 • Årsaker til at en agent eller advokat ble utskrevet eller trakk representasjon før datoen for avgjørelsen som tildelte fordeler, hvis aktuelt

Antagelser om rimelighet

VA -forskrifter hevder at gebyrer som er 20 prosent eller mindre antas å være "rimelige."Med andre ord, gebyrer fra tilbakevirkende fordeler, fordeler som går tilbake til den første datoen for kravet, som eropptil 20 prosentantasrimelig.Gebyrer detoverstiger 33,3 prosentantas å væreurimelig.

Hva er noen røde flagg å passe på når du ansetter advokater eller representanter?

 • Individet erikkeakkreditert -Enkeltpersoner kan ikke lovlig representere fordringshavere i tilfeller før VA med mindre de er akkreditert.
 • Representanten belaster et gebyr basert på fremtidige fordeler- Avgiftsgebyrer basert på fremtidige fordeler erulovlig.De fleste akkrediterte representanter belaster et beredskapsgebyr basert på tilbakevirkende fordeler som er utvunnet.Hvis en person belaster en prosentandel av fordelene som fordringshaveren kommer til å motta over en viss periode, belaster de gebyrer uetisk og ulovlig.
 • De har minimal yrkeserfaring innen VA Disability Law -Veteraner for funksjonshemming er sammensatt.Akket til en VA -sak kan innebære krevende beviskrav og strenge frister.Hvis en representant har mindre enn 3 års erfaring, kan det hende at veteraner ikke føler seg komfortable med å stole på dem med VA -funksjonshemmingssaken.
 • De tar ikke saker for retten -Hvis en fordringshaver mottar en avslag i styret for veteranernes anke, kan det hende at saken deres må ankes for retten.Ikke alle akkrediterte agenter og advokater representerer veteraner førbådeDepartment of Veterans AffairsogLagmannsretten for veteranskrav (CAVC).Erfaring før CAVC tillater en talsmann å holde seg oppdatert om rettsavgjørelsene som påvirker hvordan Board of Veterans 'anke og regionale kontorer bestemmer krav.
 • De outsource sitt juridiske arbeid -Hvis en representant overgår sitt juridiske arbeid, kan det hende at de ikke gir saken full oppmerksomhet den krever.Veteraner kan også bli frustrerte når de snakker med sin representant hvis de ikke er kunnskapsrike om saken sin, siden det juridiske arbeidet har blitt outsourcet.

Hvorfor kan du trenge en advokat for din VA Disability Appeal?

Ofte, TheVA hevder og ankeprosesskan være lang og utfordrende for mange veteraner.Dette kan føre til at en veteran føler seg frustrert, overveldet eller til og med ønsker å gi opp kravet deres helt.På grunn av dette kan en veteran søke en VA-akkreditert advokat eller VA-akkreditert representant for å bekjempe saken.

Hvorfor ansette CCK for din VA Disability Appeal

er en nasjonal leder innen veteransloven, med flere tiår med erfaring med suksess som representerer veteraner for Department of Veterans Affairs, lagmannsretten for veteraner (CAVC) og lagmannsretten for den føderale kretsen.

Teamet vårt består av erfarne VA -funksjonshemmede advokater og talsmenn som har kunnskap og ressurser til å kjempe for fordelene du fortjener.For en gratis saksevaluering med et medlem av teamet vårt, ring oss på 800-544-9144.

Hvor mye koster en funksjonshemmingsadvokat?|CCK -lov (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6782

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.